My, jako zástupci dětí a mládeže, kterým není lhostejný život v našem městě, bychom se chtěli zapojit do života seniorů, handicapovaných a zvláště dětí, jsme vytvořili skupinu, která chce pomáhat s organizaci akcí i připravovat své vlastní, rozvíjet mezinárodní vztahy, komunikovat s partnerskými městy a vytvářet evropské projekty.

Jedním z našich cílů je šířit základní lidská práva a myšlenky Úmluvy.

Chceme pomáhat s řešením problémů v našem městě a vyslechneme každého, kdo má zájem tyto problémy řešit a žádá si naši pomoc. Tyto problémy se budeme snažit vyřešit vlastními silami za pomoci úřadu apod.

Hlava I.

Obecné

§ 1. Postavení Zastupitelstva dětí a mládeže (dále již pouze jako „ZDM“)

a) ZDM je nestátní a nezisková organizace, založená na demokratických principech.

b) Pravidelné schůze ZDM jsou veřejné a bezplatné. Ostatní schůze jsou neveřejné (např. schůze vedení atd.)

§ 2. Členství v ZDM

a) Členem ZDM se může stát kdokoli bez ohledu na rasu, národnost, státní příslušnost, vyznání, atd.

b) Členství zaniká po dovršení věku 21 let.

c) Členové ZDM mají právo nepřijmout mezi sebe uchazeče, který by mohl narušit
klidnou práci zastupitelů či by nereprezentoval svým jednáním dobré jméno ZDM.
Nesmí to však být z důvodů uvedených pod písmenem a) tohoto §.

d) Členové ZDM jsou povinni včas uhradit účastnický poplatek (viz § 5.). Členové
ZDM jsou také povinni mít v pořádku vyplněno prohlášení o členství v ZDM
i na jeho akcích, které je řádně odsouhlaseno a podepsáno rodiči (u členů ZDM,
kteří ještě nedovršili věk 18 let).

e) Nový člen je do ZDM přijat pouze tehdy, pokud byl řádně odhlasován návrh
na přijetí stávajícími členy ZDM (viz § 6.). Nový člen není do ZDM přijat
již na první schůzce. ZDM tak předchází přijetí problémových členů
a s novými zájemci se stávající členové ZDM nejprve seznamují.

f) Členové ZDM chodí na schůze pravidelně. Jestliže však vědí, že se na schůzi
nedostaví, jsou povinni se nejpozději den předem omluvit, udat přijatelný důvod a to předsedovi, místopředsedovi nebo tajemníkovi.

Kodex chování člena ZDM

Chová se a vyjadřuje se slušně plní své povinnosti a v případě, že není v jeho silách úkoly splnit, požádá ostatní členy o pomoc a spolupráci.

Neskáče druhým do řeči, je dochvilný.

§ 3. Internetové stránky

a) ZDM má vlastní internetové stránky, které jsou přístupné naprosto komukoli.
Na těchto stránkách informuje ZDM o svých schůzkách, akcích, cílech apod.

b) ZDM na těchto stránkách uvádí seznam platných členů. Nesmí zde však být
uvedeny jiné informace než je jméno a příjmení, funkce a současná
škola člena ZDM.

c) Za správnost informací zodpovídá tvůrce webových stránek.

§ 4. Fungování ZDM

a) ZDM se schází pravidelně dle zápisu, pokud není dáno jinak či není schůze zrušena předsedou.

b) Schůze ZDM se může konat na jakémkoliv veřejném místě, přičemž stěžejním
místem je Středisko volného času Fokus, Nový Jičín (dále již pouze jako
„SVČ Fokus, NJ“), které ZDM zaštituje.

c) Předseda ZDM má právo svolat schůzku ZDM na jinou dobu či jiný den, svolání schůze musí oznámit nejméně 2 dny dopředu.

d) Kterýkoliv člen ZDM má právo přednést svůj návrh.

e) Návrh může přednést i kdokoliv mimo členy ZDM, avšak pouze se souhlasem
předsedy ZDM.

§ 5. Zápisné

a) Každý člen ZDM platí účastnický poplatek ve výši 100 korun za rok.
Tato vybraná hotovost se poté využívá na výdaje ZDM (cestovné, projekty,
reklamní předměty, dotace na akce, apod.).

b)Zápisné je splatné v pokladně SVČ FOKUS.

c) Neplacení tohoto poplatku se hodnotí jako porušení Stanov ZDM.

§ 6. Hlasování

a) Hlasování se řídí pravidly, které si odsouhlasili členové ZDM a jsou zapsány
ve Volebním řádu ZDM NJ.

Hlava II.

Funkce, práva a povinnosti

§ 7. Hierarchie a struktura ZDM

a) Na jakoukoliv funkci může být navržen kterýkoliv řádný člen ZDM.

b) Volba probíhá podle daných pravidel hlasování (viz § 6.).

c) Každý člen může ze své funkce dobrovolně odstoupit.

d) Člen předsednictva ZDM může být z funkce odvolán zvláštním hlasováním.
Aby byl tento člen odvolán, musí pro tento návrh být více než dvě třetiny členů ZDM.

e) V případě odvolání předsedy na jeho místo nastupuje místopředseda a zastává tuto funkci
až do volby nového předsedy.

f) Ostatní funkce jsou jmenovány předsednictvem, o jejich odvolání tedy další členové
nerozhodují. Mohou však rozhodování ovlivňovat svými názory a konečné
rozhodnutí tak změnit.

g) Každý člen předsednictva je do funkce volen na 2 roky. Po uplynutí této doby může
každý člen předsednictva v dalších volbách opět kandidovat. (viz Volební řád)

§ 8. Předseda

a) Řídí jednání zastupitelstva, zahajuje a končí schůzi.

b) Dává hlasovat o jednotlivých bodech.

c) Dohlíží nad klidným průběhem diskuse v mezích politicko-společenských pravidel.

d) Má přednostní právo hlásit se do diskuse.

e) Vyhlašuje další schůzi ZDM.

f) Určuje podmínky schůzí (viz § 1., písm. b). Má možnost vykázat kohokoliv, kdo by narušoval klidný průběh schůze.

g) Dává slovo hostům.

§ 9. Místopředseda

a) V nepřítomnosti předsedy přebírá jeho práva a povinnosti (týká se i hlasování).

b) Má na starosti deník.

c) Zabývá se mezinárodními projekty mladých (ERASMUS +).

§ 10. Tajemník

a) Zapisuje program, návrhy a průběh schůze, ze které následně vytvoří oficiální zprávu
pro členy (viz § 14.) do další schůze.

b) Ověřuje počet přítomných. Poté informuje předsedu, zda-li je možné hlasovat
nebo ne (viz § 6.).

c) Konstatuje výsledek hlasování.

d) Je povinen posílat zápisy správci www stránek, který tyto zprávy zveřejní a navíc je povinen je ukládat do skupiny na facebooku.

§ 12. Čestný člen

a) Čestným členem se může stát ten člen ZDM, který splňuje věkové i názorové
podmínky členství v ZDM. Čestný člen bývá omluven z pravidelných schůzek,
je však pravidelně informován o dění v ZDM a dle svých možností a schopností
podporuje ZDM a účastní se aktivit ZDM.

b) Čestný člen musí být vždy řádně odhlasován a má hlasovací právo.

c) Platí plnou výši zápisného.

§ 13. Koordinátor ZDM

a) Plnoletá osoba, která dohlíží nad pravým významem ZDM, nad dodržováním
etických pravidel apod. Svým vystupováním prezentuje a zastupuje ZDM
před veřejností i jinde a napomáhá ZDM svým dospělým pohledem na věc a radami.

b) Koordinátor ZDM také vyřizuje správné omluvení členů ZDM ve školách a jinde,
pokud se tito členové účastní některé kulturní, ekologické, charitativní či jiné akce,
ve které je ZDM aktivně zapojeno.

c) Nemá hlasovací právo.

d) V nepřítomnosti koordinátora ho zastoupí pověřený pedagogický pracovník, který je pověřen plnit tuto funkci v nepřítomnosti koordinátora v plné výši jeho pravomoci.

e) Spolupracuje s krajskými zastupitelstvy a dalšími koordinátory dětských zastupitelstev.

Hlava III.

Závěrečná ustanovení

§ 13.

Tyto stanovy mohou být změněny pouze po souhlasu minimálně dvou třetin řádných členů ZDM a to po přednesení všech pozměňujících návrhů. Pozměňovací návrh může podat kterýkoliv člen ZDM.

§ 14.

Součástí těchto stanov jsou i pravidla chování členů na schůzkách ZDM, práva a povinnosti členů, kteří získali některou z funkcí a důležité postoje, převzaté do těchto Stanov díky budoucí certifikaci parlamentů na území České republiky podle Ustanovení Národního parlamentu dětí a mládeže 2007.

§ 15.

Tyto stanovy v daném znění platí od 8. prosince 2014 a všichni členové ZDM jsou si vědomi jejich dodržováním.

Zpět k menu